Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Zakup programu komputerowego z zagranicy bez podatku u źródła

03-12-2017

W serii wydanych w styczniu wyroków Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że w przypadku zakupu programów komputerowych od przedsiębiorstw z siedzibami w krajach takich jak Irlandia, USA, Wielka Brytania czy Niemcy nie powstaje obowiązek pobrania przez wypłacającego wynagrodzenie podatku u źródła. Tak jednolite stanowisko NSA zdaje się rozwiewać istniejące do tej pory wątpliwości sądów i organów podatkowych w tym zakresie.

Wszystkie z sześciu wydanych orzeczeń dotyczyły spółek należących do jednej grupy kapitałowej. Spółki te dokonywały u podmiotów zagranicznych zakupów licencji na programy komputerowe. Część z licencji wykorzystywana była na własne, wewnętrzne potrzeby spółek, część natomiast stawała się przedmiotem dalszych sublicencji. Grupa podjęła decyzję o wystąpieniu do organu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnych co do wszystkich transakcji w przedmiocie obowiązku pobrania podatku u źródła z tytułu zakupu programu komputerowego. Spółki grupy posiadały przy tym certyfikaty rezydencji kontrahentów. W złożonych wnioskach spółki stanęły na stanowisku, iż w świetle wiążących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zakup programu komputerowego z zagranicy nie oznacza prawa do nabycia licencji na utwór naukowy, artystyczny bądź literacki. Tylko co do tego typu licencji powstaje bowiem obowiązek poboru podatku u źródła przez nabywcę.

Takie stanowisko nie znalazło uznania w oczach organu interpretacyjnego, który to nakazał w takim przypadku pobór daniny. Taka wykładnia nie znalazła jednak uznania ani w oczach WSA w Warszawie, ani NSA. Sąd podkreślił, iż sam fakt uznania programu komputerowego za utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie oznacza, iż należności za korzystanie z programu można kwalifikować jako należności licencyjne za dzieła literackie lub naukowe. Proste postawienie znaku równości pomiędzy tego typu należnościami nie może mieć, zdaniem sądu, miejsca. O ile więc umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wymienia wprost programów komputerowych jako utworów, co do których powstają opodatkowane należności licencyjne – obowiązek pobrania podatku u źródła nie powstaje. Wniosek ten ma zastosowanie zarówno dla należności z tytułu programów wykorzystywanych przez samego podatnika, jak i przeznaczonych do dalszego licencjonowania

wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2881/13, II FSK 2882/13, II FSK 2637/13, II FSK 2665/13, II FSK 2592/13, II FSK 2844/13) i z 13 stycznia 2016 r. (sygn. akt II FSK 2677/13).