Zaliczka w formie odszkodowania stanowi przychód podatkowy

03-12-2017

Zatrzymana przez niedoszłego sprzedawcę zaliczka wypłacona na podstawie umowy przedwstępnej, w związku z nieprzystąpieniem nabywcy do zawarcia umowy przyrzeczonej, stanowi odszkodowanie niepodlegające zwolnieniu z opodatkowania PIT – taki pogląd zaaprobował NSA w majowym wyroku.

Sprawa dotyczyła Podatnika posiadającego nieruchomość, który zawarł umowę przedwstępną jej zbycia. W ramach owej umowy Podatnikowi wypłacono zaliczkę z zastrzeżeniem, iż w przypadku nie przystąpienia przez nabywcę do zawarcia umowy przyrzeczonej, zaliczkę tą Podatnik będzie mógł zatrzymać. Do zawarcia umowy przyrzeczonej finalnie nie doszło, Podatnik nie wykazał natomiast uzyskanej ostatecznie kwoty w swoim rozliczeniu podatkowym.

W toku przeprowadzonej u Podatnika kontroli Organ podatkowy ustalił powyższą okoliczność, w związku z czym w wydanej decyzji podatkowej wykazał on, iż Podatnik osiągnął podlegający opodatkowaniu przychód z odszkodowania, który nie został wykazany w odpowiednim jego rozliczeniu. Z takim stwierdzeniem nie zgodził się Podatnik, który podnosił, iż zatrzymana zaliczka nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Argumentował on, iż w przypadku, gdyby rzeczona umowa sprzedaży doszła do skutku, uzyskany przychód nie podlegałby opodatkowaniu jako przychód uzyskany z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT).

Sprawa trafiła przed WSA w Szczecinie, który przyznał rację Organowi podatkowemu. W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że w przypadku gdy w przedmiotowej sprawie Podatnik uzyskał odszkodowanie, nie można do niego zastosować zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT. Jednocześnie, jako odszkodowanie uzyskane na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie będzie ono podlegać zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Stanowisko Sądu potwierdzone zostało przez NSA, który wskazał, iż uzyskane przez Podatnika odszkodowanie nie podlega jakiemukolwiek zwolnieniu z PIT.

Wyrok NSA z dnia 18 maja 2017r., sygn. II FSK 1074/15