Zaliczka w turystyce nadal z obowiązkiem podatkowym w VAT.

03-03-2015

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 maja 2014 r., (znak ITPP2/443-156/14/RS)
W przypadku usług turystyki ustawa o VAT nie przewiduje szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet usług turystyki, nie powstaje z momentem ustalenia marży, ale z chwilą otrzymania zaliczki. Podstawą opodatkowania w tym przypadku będzie kwota marży zawarta w otrzymanej zaliczce pomniejszona o kwotę podatku należnego.
To kolejne niekorzystne dla podatników rozstrzygnięcie organów podatkowych. Sprawa dotyczy wyjątkowo kontrowersyjnej problematyki otrzymania zaliczki na poczet usług turystycznych, dla których to podstawą opodatkowania w podatku VAT jest kwota marży. W przypadku takim istnieją poważne problemy z ustaleniem podstawy opodatkowania, zwłaszcza, gdy w momencie otrzymania zaliczki kwota marży często nie jest jeszcze znana. Podatnik powoływał się na to, iż art. 119 ustawy o VAT wprowadza szczególne reguły opodatkowania usług turystyki na gruncie VAT, odrębne od zasad ogólnych.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy uznała stanowisko spółki za nieprawidłowe, wyjaśniając, że regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., zawierają przepisy art. 19a znowelizowanej ustawy o VAT. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. Dla usług turystyki brak jest wyjątków od tej zasady.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF: https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2