Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Zestaw prezentów korzystny podatkowo

03-12-2017

Nieodpłatne przekazanie gadżetów o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 zł nie będzie podlegało VAT, nawet gdy klient Podatnika jednorazowo otrzyma ich większą ilość – taki pogląd zaaprobował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 3 stycznia.

Z pytaniem do Organu zwróciła się spółka prowadząca szeroko zakrojoną akcję promocyjną. W jej ramach zamierzała ona wydawać swoim klientom gadżety, będące prezentami o małej wartości w rozumieniu ustawy o VAT. Spółka chciała upewnić się, czy przekazanie pojedynczemu klientowi zestawów tego typu gadżetów nie będzie wiązać się z powstaniem po jej stronie obowiązku podatkowego.

Zdaniem Spółki, w przypadku przekazania klientowi swoistego „zestawu” prezentów o małej wartości, dla celów podatkowych każdy z nich powinien być traktowany osobno. Podatnik podnosił bowiem, iż pomiędzy poszczególnymi, przekazywanymi klientowi gadżetami, nie będzie zachodził tak ścisły związek, aby w omawianym przypadku można było mówić o przekazaniu kompleksowego świadczenia.

Stanowisko Spółki potwierdził Organ podatkowy. W swojej interpretacji wskazał on, iż bez względu na ilość przekazywanych jednemu podmiotowi towarów o cenie nabycia nieprzekraczającej 10 zł, ich nieodpłatne przekazanie nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Odpowiednie przepisy ustawy odnoszą się bowiem do jednostkowej ceny lub kosztu wytworzenia przekazywanego towaru, które to pojęcie zasadniczo powinno być utożsamiane z pojedynczą sztuką produktu.

Interpretacja DIS w Katowicach z dnia 3.01.2017 r., znak 2461-IBPP1.4512.801.2016.1.AW