ZGŁOSZENIA DO CRBR

Aktualności 2020

20.05.2020

ZGŁOSZENIA DO CRBR

W ramach Tarczy Antykryzysowej wydłużono do 13 lipca 2020 r. termin na dokonanie zgłoszenia podmiotów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Nie oznacza to jednak, że konieczność dokonania zgłoszenia w jakikolwiek sposób ominie przedsiębiorców.

Warto zatem poznać właściwy sposób wykonania nowych obowiązków tak aby zgłoszenie zostało dokonane sprawnie i bezbłędnie.

Kilka słów o beneficjencie rzeczywistym i CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest prowadzonym przez ministra finansów jawnym oraz udostępnianym nieodpłatnie systemem gromadzącym i przetwarzającym informacje o beneficjentach rzeczywistych spółek:

 • jawnych
 • komandytowych
 • komandytowo-akcyjnych
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych)

Pierwotny termin dokonywania zgłoszeń był wyznaczony na 13 kwietnia 2020 r. Został on jednak wydłużony na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568)

W rezultacie, obecnie zależnie od daty wpisu do KRS:

 • spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych tj. przed dniem 13 października 2019 r., muszą zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 lipca 2020 r.
 • spółki, które zostały wpisane do KRS po dniu wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych tj. po dniu 13 października 2019 r., muszą zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych w ciągu 7 dni od dnia wpisu do KRS

Jeżeli dane w rejestrze mają zostać zaktualizowane, wówczas właściwego zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od aktualizacji informacji.

Dokonując zgłoszenia należy pamiętać, że:

  • zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki
  • osoba zgłaszająca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w skutek podania nieprawdziwych danych oraz nieterminowe zgłoszenie danych oraz zmian informacji objętych obowiązkiem wpisu do rejestru
  • zgłaszający składa jednocześnie oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że składane bądź aktualizowane dane są prawdziwe

Jak dokonać zgłoszenia – kogo i gdzie wskazać jako beneficjenta rzeczywistego?

Zgłoszeniu do rejestru podlegają beneficjenci rzeczywiści, których tożsamość zależna jest od typu podmiotu zobligowanego do dokonania zgłoszenia. Beneficjentem rzeczywistym będzie jednak zawsze osoba fizyczna (lub kilka osób).

W celu ustalenia kto w spółce stanowi beneficjenta (beneficjentów) rzeczywistego należy przede wszystkim dokonać analizy w świetle ustawowej definicji, wskazanej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (pełna treść przywołanego przepis w dalszej części instrukcji). Podkreślić należy, że w definicji beneficjenta rzeczywistego wskazano otwarty i przykładowy katalog, a tym samym to przedsiębiorca musi zbadać wszystkie przesłanki wymienione w ustawie i ustalić kogo wskazać jako beneficjanta rzeczywistego. Cechą charakterystyczną beneficjentów rzeczywistych jest to, że przez ich uprawnienia (zarówno faktyczne jak i prawne) realizują oni pośrednią albo bezpośrednią kontrolę nad firmą. W przypadku, kiedy nie można ustalić kim jest beneficjent rzeczywisty, należy wskazać osoby zarządzające firmą.

Aby dokonać zgłoszenia należy :

  • posiadać dane: spółki, beneficjenta (beneficjentów), reprezentantów spółki
  • osoba zgłaszająca powinna posiadać podpis ePUAP-em bądź kwalifikowany podpis,w celu skutecznego podpisania zgłoszenia

Samo zgłoszenie jest bezpłatne i należy go dokonać za pośrednictwem platformy crbr.podatki.gov.pl. Co ważne, zgłoszenia nie da się dokonać w innej formie.

POBIERZ PROCEDURĘ FORMALNĄ DOKONANIA ZGŁOSZENIA >>