Zmiana przeznaczenia części samochodowych może wiązać się z koniecznością korekty odliczonego VAT

03-12-2017

Użycie części samochodowych, pierwotnie nabytych w celu dalszej odsprzedaży, do naprawy pojazdów wykorzystywanych przez Podatnika w działalności mieszanej, wiąże się z obowiązkiem korekty odliczonego VAT – pogląd ten wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 5 stycznia.

Sprawa dotyczyła Spółki prowadzącej działalność m.in. w zakresie sprzedaży oraz naprawy samochodów. W ramach swojej aktywności, Podatnik nabywał części samochodowe, w celu ich dalszej odsprzedaży. Zdarzało się jednak, iż nabyte w ten sposób części Spółka finalnie wykorzystywała do naprawy swoich pojazdów testowych i demonstracyjnych, które wykorzystywane były w tzw. „działalności mieszanej”. W związku z powyższym Podatnik powziął wątpliwość, czy z tytułu zmiany przeznaczenia nabytych części będzie on zobowiązany do korekty dokonanego w związku z ich nabyciem odliczenia VAT (ze 100% na 50% podatku).

Zdaniem Spółki, w opisanej sytuacji nie będzie ona zobowiązana do korekty. Przepisy ustawy przewidują bowiem taki obowiązek w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu wykorzystywanego dotychczas wyłącznie w działalności gospodarczej – ustawodawca nie wprowadził jednak podobnej regulacji, która odnosiłaby się do części samochodowych.

Organ nie przychylił się do stanowiska Spółki. Zasugerował on, iż w przypadku zmiany przeznaczenia części samochodowych, zakupionych pierwotnie w celu odsprzedaży, zasadniczo zmieni się charakter wydatku na nie poniesionego. Ze względu na powyższe, w opisanej sytuacji obowiązek dokonania korekty przez Podatnika wynikać będzie wprost z treści art. 86a ust. 1 w zw. z ust 4 ustawy o VAT.

Interpretacja DIS w Łodzi z dnia 5.01.2017 r., znak 1061-IPTPP3.4512.538.2016.2.ALN.