Zmiana stanowiska fiskusa w kwestii opodatkowania sprzedaży poleasingowych pojazdów

03-12-2017

W lutym 2016 r. Minister Finansów dokonał zmiany wcześniejszego stanowiska interpretacyjnego organów podatkowych w zakresie zasad ustalenia okresu, po jakim można dokonać sprzedaży wykupionego z leasingu pojazdu samochodowego.

Zmienione interpretacje indywidualne dotyczyły sytuacji, w których podatnicy wykorzystywali w działalności gospodarczej pojazdy samochodowe objęte leasingiem. Wydatki leasingowe zaliczane były do kosztów uzyskania przychodów. Po zakończeniu okresu leasingu, podatnicy dokonali wykupu pojazdu. Po ich wykupie, pojazdy samochodowe zostały wycofane z prowadzonej działalności gospodarczej i przekazane do majątku prywatnego podatników. Od dnia wycofania nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Problem dotyczył okresu, po upływie którego dokonać można sprzedaży pojazdu bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Organy podatkowe stanęły na stanowisku, iż przychód z tytułu sprzedaży takiego pojazdu będzie podlegał opodatkowaniu jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT., o ile zbycie następowało przed upływem 6 lat od wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej. Podatnicy stali w tym przypadku na stanowisku, że mamy do czynienia ze sprzedażą majątku prywatnego, która to nie podlegać będzie opodatkowaniu, o ile zbycie nie następowało przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT).

W wyniku zmian interpretacji, Minister Finansów za prawidłowe uznał drugie ze stanowisk, korzystne dla podatników. Minister podkreślił, że skoro wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie przez Wnioskodawczynię wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firmy, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej.

Minister Finansów w pismach zmieniających interpretacje indywidualne, znak D9.8220.2.60.2016.KZU i DD9.8220.2.58.2016.KZU