Zmiany w podatkach 2016 – podatek dochodowy od osób prawnych

03-12-2017

Przełom roku 2015 i 2016 stanowił okres bardzo burzliwy dla polskiego systemu prawnego. Nowelizacje nie ominęły także przepisów prawa podatkowego. Warto więc w tym miejscu dokonać krótkiego podsumowania najważniejszych zmian, jakie wraz z nadejściem 2016 roku nastąpiły w najważniejszych ustawach podatkowych. W serii artykułów zaprezentujemy najważniejsze zmiany wprowadzone do ustaw podatkowych na przełomie roku.

Podatek dochodowy od osób prawnych

– Zmiany dotyczące rozliczania faktur korygujących. Nowe przepisy przewidują zasadę, w myśl której jeżeli korekta przychodu nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekta powinna zostać dokonana poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

– Uchylenie przepisu o konieczności dokonywania korekt kosztów z niezapłaconych faktur. Ustawodawca postanowić uchylić art. 24d ustawy o PIT oraz 15d ustawy o CIT ze względu na szkodliwe efekty omawianych przepisów. Przewidziano również przepis przejściowy, zgodnie z którym podatnicy, którzy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, będą mogli, po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, zwiększyć koszty uzyskania przychodów.

– Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej w przypadku podmiotów powiązanych. Jedną z podstawowych zmian w tym zakresie jest zwiększenie progu powiązań kapitałowych z 5% do 25%. Ustawa nowelizująca przewiduje także dodatkowe obowiązki dokumentacyjne, które uzależnione będą od poziomu osiąganego przez podatników przychodu.

– Wprowadzenie możliwości rozliczania wydatków na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych oraz przedszkoli jako kosztu uzyskania przychodu.

– Nowe regulacje podatkowe dotyczące banków zastawnych i listów hipotecznych

– Zmiany związane z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z postanowieniami ustawy nowelizującej, za przychody nie będą uznawane kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań będzie związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym. Pożyczki, których umorzenie nastąpiło w ramach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Fakt otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne wskazane zostały jako przesłanki uznania wierzytelności za nieściągalną, w przypadku o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26a i 26b ustawy o CIT.

– Wprowadzenie instytucji odliczania od podstawy obliczenia podatku kosztów poniesionych na działalność badawczo rozwojową (tzw. „koszty kwalifikowane”), zniesienie ulgi podatkowej związanej z wydatkami na nowe technologie.