Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2021 r.

13-07-2021

1. ZMIANY W USTAWIE O PODATKU VAT (PAKIET VAT E-COMMERCE)

Z dniem 1.07.2021 r. wprowadzono zmiany do ustawy o podatku VAT dotyczące handlu elektronicznego oraz importu przesyłek o małej wartości do Unii Europejskiej.

Najważniejsze zmiany jakie obowiązują od 1.07.2021 r. w ramach pakietu vat e-commerce:

 

Zmiany objęły przede wszystkim:

➢ podmioty prowadzące wewnątrzwspolnotową sprzedaz towarow na odległosc,
➢ podmioty dokonujące sprzedazy na odległosc towarow importowanych o wartosci do 150 euro,
➢ platformy sprzedazowe posredniczące między sprzedawcą a kupującym.

➢ wprowadzenie do ustawy o podatku VAT definicji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – WSTO (to rozwiązanie zastępuje dotychczasowe pojęcie sprzedaży wysyłkowej oraz regulacje z tym związane),

➢ pojawiła się nowa transakcja podlegająca podatkowi sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI),

➢ likwidacja zwolnienia z podatku VAT od importu małych przesyłek o wartości do 22 euro,

 • rozszerzenie zakresu transakcji B2C (business to consumer), które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop (OSS),
 • możliwość rozliczania podatku VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop (IOSS),
 • objecie operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform handlowych) obowiązkiem poboru podatku VAT od transakcji dokonywanych przez konsumentów za ich pośrednictwem (IOSS),
 • wprowadzenie (gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, która będzie dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom celnym (tj. kurierów, operatorów pocztowych), zobligowanych do poboru podatku VAT od osób, dla których towary są przeznaczone i zapłaty tego podatku.

 

WAŻNE

Procedura unijna OSS

Jeżeli całkowita wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO na rzecz konsumentów nie przekroczy u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości (tj. 42 000 zł w Polsce), wówczas transakcje opodatkowane będą w państwie członkowskim, w którym podatnik świadczący usługi ma swoją siedzibę lub, w którym znajdują się towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu (np. jeżeli towary będą wysyłane z Polski przez podatnika, którego dotyczy ww. próg to WSTO będzie opodatkowana w Polsce). W przypadku przekroczenia progu transakcje zawsze będą opodatkowane w państwie konsumpcji.

Podatnik, który nie przekroczył progu sprzedaży w wysokości 42 000 zł, może wybrać opodatkowanie WSTO w państwie konsumpcji za pośrednictwem procedury unijnej OSS.

 

W ramach procedury OSS wprowadzono deklarację VAT zawierającą dane o sprzedaży dokonanej na rzecz konsumentów z różnych państw członkowskich. Ww. deklarację podatnik dokonujący transakcji objętych procedurą OSS będzie składał wyłącznie do organów podatkowych swojego państwa identyfikacji (czyli państwa, w którym ma siedzibę działalności lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej). Podatki zapłacone na podstawie deklaracji złożonej w kraju identyfikacji zostaną przekazane przez organy podatkowe państwa członkowskiego identyfikacji do organów państwa członkowskiego konsumpcji. Jeśli podatnik zdecyduje się rozliczać podatek VAT w ramach OSS musi deklarować i płacić VAT w wybrany sposób dla wszystkich usług lub dostaw mogących być przedmiotem tej procedury.

 

Procedura nieunijna IOSS

Procedura nieunijna dotyczy sprzedaży towarów na odległość w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej równowartości 150 euro z terytoriów państw trzecich, czyli dostawy towarów wysłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz — w tym także wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów — z terytorium państwa trzeciego do nabywcy w państwie członkowskim.

Punkt kompleksowej obsługi (IOSS) ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym w całej Unii Europejskiej wykonywanie obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:
➢ zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie

członkowskim na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom znajdującym się we wszystkich pozostałych 26 państwach członkowskich,

➢ złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku VAT z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług,

➢ współpracę z administracją podatkową państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowani na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, oraz obsługę w jednym języku, mimo że prowadzą sprzedaż w całej UE.

Jeżeli sprzedawca nie zarejestruje się w IOSS wówczas obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku VAT będzie ciążył na operatorach pocztowych oraz firmach kurierskich.

 

Co do zasady, nowe procedury dotyczą wszystkich przesyłek zawierających towary pochodzące z krajów trzecich.Jednakże, na stronie internetowej Poczty Polskiej https://www.poczta- polska.pl/pakiet-vat-dla-e-commerce/ pojawiła się informacja, iż przesyłki wysyłane przez osobę fizyczną do osoby fizycznej nie będą obciążone należnościami, jeżeli mają charakter okazjonalny oraz zawierają towary stanowiące prezent, pod warunkiem, że:

➢ wartość towarów nie przekracza kwoty 45 euro,

➢ przesyłka nie zawiera towarów akcyzowych, np. alkoholu, perfum, wyrobów tytoniowych w ilościach przekraczających dozwolone przepisami.

Trwają prace nad szczegółowymi objaśnieniami MF w zakresie powyższych zmian:

https://www.gov.pl/web/kas/prekonsultacje-objasnien-podatkowych-do-e-commerce-w-vat

 

Resort finansów poinformował również, że opublikował na kanale You Tube zapis z bezpłatnego webinarium (pt. „Nowe zasady VAT w handlu elektronicznym od 1 lipca 2021 r., czyli pakiet VAT e- commerce w praktyce polskich firm”) : https://www.youtube.com/watch?v=CUhLX-dvkTU

 

2. ZMIANY W DEKLARACJACH JPK_VAT

Z dniem 1.07.2021 r. wprowadzone zostały zmiany w raportowaniu JPK_VAT na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

 

Zmiany dotyczą podatników, którzy są obowiązani do składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji JPK.

Najważniejsze zmiany wprowadzone na podstawie ww. rozporządzenia to:

 

• możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

• wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, w sytuacji gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,

 • zniesienie obowiązku stosowania oznaczenia „MPP”,
 • zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” oznaczeniem „WSTO_EE”,
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących obowiązku oznaczania dostawy towarów oraz świadczenia usług kodami GTU poprzez odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołanie się na klasyfikację PKWiU 2015
 • wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”,
 • wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów RO,
 • możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem „WEW”,

• w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy wprowadzono obowiązek wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty,

• wprowadzenie oznaczenia, ze podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT,

 • wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca),
 • wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących:

• stosowania, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy oraz oznaczenia IED,

 • wykazywania, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r., daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT,
 • stosowania w ewidencji oznaczenie „EE” w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r. zamiast oznaczenia „WSTO_EE”.

 

3. ZMIANY W DEKLARACJACH AKCYZOWYCH

Od 1.07.2021 r. wprowadzony został obowiązek składania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę PUESC (osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą nadal składać deklaracje w formie papierowej). Z dniem 1.07.2021 r. pojawiły się również nowe wzory deklaracji akcyzowych.

Od 1.07.2021 r. pojawił się nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych (AKC-KZ) za okres kwartalny, który obowiązuje w przypadku wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne. W deklaracji tej należy wykazać ilość wyrobów akcyzowych wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia albo zastosowania stawki zerowej.

 

Jak wskazało Ministerstwo Finansów deklaracje kwartalne będą obowiązane składać m.in.:
➢ podmioty prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy,
➢podmioty nieprowadzące składów podatkowych dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, ➢ podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia napojów alkoholowych do celów zwolnionych od akcyzy np. do produkcji octu, olejków eterycznych,
➢podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia wyrobów energetycznych, dla których ma zastosowanie stawka zerowa, do produkcji innych wyrobów np. do produkcji farb, lakierów.

 

Deklarację AKC-KZ należy złożyć do 25 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne obejmować będą dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 25 listopada 2021 r.

Jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazuje zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione to takich podatników nie będzie dotyczył nowy obowiązek składania deklaracji za okresy kwartalne.

Ponadto, od 1.07.2021 r. pojawił się również nowy obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne (formularz AKC-UAKZ) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką zerową, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej wprowadzony zostaje obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne. W deklaracji tej wykazywane będą ilości tych wyrobów wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki.

Deklarację AKC-UAKZ należy złożyć do 10 dnia drugiego miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne będą obejmować dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 10 listopada 2021 r.

 

4. OBJĘCIE KOLEJNYCH BRANŻ OBOWIĄZKIEM REJESTROWANIA OBROTU ZA POMOCĄ KASY ON-LINE

Od 1.07.2021 r. kolejne branże i usługi objęte zostały obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas on-line tj.:
➢ usługi budowlane,

 • usługi fryzjerskie,
 • usługi kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi prawnicze,
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – usługiwstępu.

 

5. TAX FREE

1.07.2021 r. ruszyła rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC.

Obecnie system zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE działa jeszcze w formie papierowej.

Od 1.01.2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.