Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Zmiany w prawie podatkowym

05-03-2015

Nowe rozporządzenie dotyczące analizowania transakcji między podmiotami powiązanymi

W dniu 14 czerwca 2013 r. do podpisu Ministra Finansów zostały skierowane dwa projekty rozporządzeń: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych oraz podobne odnoszący się do osób fizycznych. W rozporządzeniach ma się m.in. pojawić instrukcja dla wszystkich kontrolerów, określająca właściwy sposób przeprowadzania analizy cen transferowych. Kontrolerzy dostaną również nowe narzędzie sprawdzania tzw. transakcji o niskiej wartości dodanej. Rozporządzenia maja wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Nowe wzory VAT-UE

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe wzory informacji VAT-UE wraz z załącznikami oraz korekty VAT-UEK. Dotychczasowe wzory mogą być stosowane z wyłączeniem informacji zawierających transakcje z kontrahentami z Chorwacji. Wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) musiał zostać zmieniony w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej. W części Objaśnienia w pkt 2 dodano nowy kod i nazwę kraju, tj.: HR – Chorwacja. Aby uniknąć konieczności takich zmian w przyszłości, Objaśnienia wyodrębniono ze wzoru jako odrębny załącznik. Pozostałe zmiany mają charakter czysto techniczny. Nowe wzory informacji VAT-UE oraz VAT-UEK stosuje się począwszy od rozliczenia: za lipiec 2013 r., jeśli informacja jest składana za okresy miesięczne lub za trzeci kwartał 2013 r., jeśli informacja jest składana za okresy kwartalne.