Zmiany w prawie podatkowym

05-03-2015

Opodatkowanie tzw. polisolokat

Z początkiem stycznia 2014 roku wejdzie w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, która stanowi kolejną próbę uszczelnienia systemu opodatkowania dochodów kapitałowych. Chodzi o opodatkowanie zysków z tzw. polisolokat czyli lokat bankowych połączonych z polisami ubezpieczeniowymi, które dzięki takiej konstrukcji nadal korzystają ze zwolnienia przewidzianego w ustawach o podatku dochodowym. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów: ?W wyniku zmiany opodatkowane będą również świadczenia z ubezpieczeń na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń na życie jest ustalane w zależności od wartości określonego indeksu lub wartości innego świadczenia bazowego, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?. Tym samym szacuje się, że spadek popularności polislokat, stanowiących stosunkowo nową ofertę banków, będącej odpowiedzią na opodatkowanie zysków z popularnych tzw. jednodniowych lokat bankowych z dzienną kapitalizacją odsetek.

Zmiana stawki odsetek za zwłokę

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r., poczynając od 7 lutego 2013 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym, a obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 9,38% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Tym samym nastąpiła druga w tym roku obniżka stóp procentowych, a jednocześnie czwarta w cyklu. Na obniżkę wpływ miało obniżenie stopy lombardowej, od której zgodnie z Ordynacją podatkową, zależy wysokość odsetek od zaległości podatkowych.