Zniżka na przejazd koleją nie stanowi przychodu pracownika

03-12-2017

Zapewnienie przez pracodawcę zniżek i ulg na przejazdy kolejowe pracowników nie będzie stanowić dla korzystających z nich pracowników przychodu. Stanie się tak jednak tylko, gdy organy podatkowe nie wykażą, iż ulgi i zniżki są wykorzystywane także poza godzinami pracy. Sprawa dotyczyła wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Urząd przed kilkoma laty podjął decyzję o zawarciu z kolejami państwowymi umowy dotyczącej preferencyjnych warunków przewozów pracowników Kancelarii. Umowa przewidywała 50% zniżki dla uprawnionych pracowników legitymujących się wydanymi przez PKP legitymacjami.

Co do zasady, pracownicy Kancelarii byli uprawnieni do przejazdów po preferencyjnej cenie jedynie w przypadku przejazdów służbowych. Ci z pracowników, którzy przewidywali, iż korzystać będą ze zniżek w celach prywatnych, zobowiązani byli do złożenia Kancelarii odpowiedniego oświadczenia o tym fakcie. W takim przypadku, cena biletu stanowiła dla takiego pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT. Co do pozostałych pracowników, którzy to nie złożyli oświadczenia o korzystaniu ze zniżek w celach prywatnych, Kancelaria stanęła na stanowisku, iż nie będą oni osiągać przychodu ze stosunku pracy. Takiego zapatrywania nie podzielił jednak organ podatkowy. Uznał on bowiem, iż pomimo wyraźnego oświadczenia pracownika o tym, że nie będzie on korzystał ze zniżek w celu przejazdów prywatnych, zawsze istnieje potencjalne zagrożenie, że ulgowa legitymacja i tak zostanie w takim celu użyta.

Z taką argumentacją organu nie zgodził się ani Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrujący skargę Kancelarii, ani Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrujący skargę kasacyjną organu od niekorzystnego dla niego orzeczenia WSA. Oba sądy wyraźnie zaznaczyły, że w analizowanym przypadku nie ma mowy o powstaniu przychodu po stronie pracownika wykorzystującego, zgodnie z jego oświadczeniem, bilety jedynie w celach służbowych. Sądy przychyliły się również do argumentacji Kancelarii, iż nie ma w tym przypadku konieczności dodatkowej weryfikacji prawidłowości wykorzystywania zniżek przez pracowników.

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2016 r., sygn. II FSK 2880/13