Żona przedsiębiorcy nie staje się stroną postępowania

03-12-2017

Adresatem decyzji określającej stratę podatkową powinien być wyłącznie przedsiębiorca, nawet jeżeli rozliczył podatek wraz z małżonkiem – pogląd ten potwierdził NSA w wyroku z dnia 11 stycznia.

Sprawa dotyczyła Podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który rozliczał podatek dochodowy wraz z nie osiągającą żadnego przychodu małżonką. W trakcie kontroli podatkowej Organ wykazał, iż podatnik zaniżył wartość osiągniętego przychodu w jednym z okresów rozliczeniowych. W związku z powyższym wydana została decyzja wymiarowa, określająca właściwą wysokość straty, jaką podatnik poniósł w przedmiotowym okresie. Ponieważ jednak rozliczał się on razem z żoną, wydana decyzja odnosiła się do obojga małżonków.

Powyższe działanie zakwestionował WSA w Warszawie. W swoim wyroku Sąd wskazał, że „strata przypisana jest do konkretnego źródła przychodów, co oznacza że stroną postępowania i adresatem decyzji w przedmiocie straty może być ten podmiot, którego źródłem przychodu jest działalność gospodarcza, która wygenerowała stratę”. Pogląd ten potwierdził NSA, zauważając, iż w przedmiotowym przypadku Organ powinien wydać decyzję skierowaną wyłącznie do Podatnika, w której określono by właściwą wartość osiągniętej przez niego straty – wartość dochodu uzyskanego wspólnie przez małżonków powinna natomiast zostać ustalona w odrębnym postępowaniu.

Wyrok NSA z dnia 11.01.2017 r., sygn. II FSK 2585/14