Zostaną przesunięte terminy na złożenie zeznania podatkowego oraz wpłaty podatku dla podatników CIT

31-03-2020

Dziś już można z całą pewnością stwierdzić, że mimo wszystkich wątpliwości jakie narosły wokół tematu, przesunięte zostaną terminy na złożenie zeznania podatkowego oraz wpłaty podatku dla podatników CIT. Wynika to z wejścia w życie długo wyczekiwanego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, które weszło w życie w dniu 27 marca.

Na mocy powyższego rozporządzenia przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, termin do:

złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa powyżej, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

W konsekwencji, podatnicy CIT mogą złożyć zeznania podatkowe oraz wpłacić należny podatek dochodowy aż do 31 maja 2020.r

Powyższy termin nie dotyczy jednak wszystkich, ponieważ na mocy rozporządzenia przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w ust. 2, termin do:

złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa powyżej, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

Przywołany ust. 2 stanowi katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z dłuższego, lipcowego terminu złożenia zeznań i wpłaty podatku. Dotyczy on podatników podatku dochodowego od osób prawnych spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

1) podatnik w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Dlatego też, znacząca większość podatników CIT będzie musiała wykonać swoje obowiązki podatkowe w terminie do 31 maja, ponieważ z terminu późniejszego skorzystają przede wszystkim organizacje pozarządowe. Warto też pamiętać, że na mocy odrębnego rozporządzenia, wydanego w oparciu o ustawę zmieniającą ustawę o COVID-19, która wciąż jest procedowana, nastąpi przesuniecie terminów sprawozdawczych.