Zwrot z funduszu remontowego spółdzielni nie jest przychodem podatnika

05-03-2015

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r.
(znak DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13)

Pieniądze, które właściciel mieszkania otrzymał z funduszu remontowego spółdzielni w ramach zwrotu wydatków remontu czy wymiany stolarki okiennej, drzwi wejściowych, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że właściciel lokalu mieszkalnego otrzymujący z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej zwrot wydatków poniesionych na remont swojego lokalu, np. na wymianę stolarki okiennej czy drzwi wejściowych uzyskuje przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej. Powyższego poglądu nie podzielają jednak sądy administracyjne, które prezentują stanowisko, że przedmiotowy zwrot wydatków jest obojętny podatkowo, gdyż w takim przypadku właściciel lokalu otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych wydatków na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej. W związku z powyższym minister finansów wystąpił do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o interpretację przepisów regulujących prawa i obowiązki właściciela lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność spółdzielni mieszkaniowej. Zgodnie z wyjaśnieniami tego resortu, wskazanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązkom finansowym właścicieli lokali odpowiada obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do utrzymania w należytym stanie nieruchomości, w tym zasobów mieszkaniowych, stanowiących współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali, zarządzanych obligatoryjnie przez spółdzielnię. Zasadna jest zatem konkluzja, że fakt ponoszenia przez właścicieli lokali mieszkalnych opłat na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej może zobowiązywać także spółdzielnię mieszkaniową, w zakresie przewidzianym w statucie lub regulaminie tej spółdzielni, do uczestniczenia w wydatkach związanych z utrzymaniem w należytym stanie lokali stanowiących odrębną własność.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF:https://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2