Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Zysk przeniesiony na kapitał zakładowy bez podwójnego opodatkowania.

03-03-2015

Wyrok Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca ?2014 r., sygnatura I SA/Rz 319/14.

Sprawa dotyczyła skargi na wydaną przez Ministra Finansów interpretację indywidualną prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zapasowego. Wspólnicy spółki postanowili bowiem wypracowane wcześniej, niepodzielone zyski przeznaczyć na podwyższenie kapitału własnego spółki. Zdaniem podatnika, kwoty przekazane zgodnie z uchwałami zgromadzenia wspólników na kapitał zapasowy nie są zaliczane do kategorii zysków niepodzielonych, lecz są zyskami podzielonymi, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu w trybie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z takim stanowiskiem nie zgodził się ani Dyrektor Izby Skarbowej, ani Minister Finansów, sprawa trafiła więc do sądu administracyjnego.
W wydanym wyroku WSA uznał, iż skarga podatnika na interpretację organu jest uzasadniona. WSA zwrócił uwagę, iż analizowany przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy u.p.d.o.f. wywołuje jednak wątpliwości w zakresie rozumienia pojęcia „wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych”. Pojęcie to nie ma swej legalnej definicji w ustawie podatkowej ani w kodeksie spółek handlowych. Sąd podkreślił więc, iż ?podział zysku to pojęcie ogólne dotyczące zarówno przeznaczenia zysków do podziału między wspólników, jak i przeznaczenia ich na inne cele przewidziane w umowie spółki.? Jak czytamy, w cytowanym z resztą przez sąd wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2012 r., (sygn. akt II FSK 1863/10), ? dysponowanie zyskiem może się odbywać na rzecz wspólników albo zysk może zostać podzielony w inny sposób, jeżeli umowa spółki przewiduje inny podział zysku. Z powyższego można wyprowadzić wniosek, że pomimo iż K.s.h. nie zawiera definicji pojęcia niepodzielonych zysków, to w sytuacji, gdy zysk ten został rozdysponowany zgodnie z umową spółki, np.: poprzez przekazanie na kapitał zapasowy lub rezerwowy, nie jest zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych.? Co za tym idzie, zysk rozdysponowany na jeden z kapitałów spółki nie ma charakteru zysku niepodzielonego, a co za tym idzie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.