Tax consultancy and accounting

Legal support

W ramach bieżącej obsługi prawnej radcowie prawni Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o. oferują kompleksowe doradztwo związane z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym:

– wybór optymalnej formy prowadzonej działalności;
– przygotowanie projektu umowy spółki oraz rejestracja w KRS
– doradztwo przy zmianie formy prowadzonej działalności, w tym w zakresie przekształceń, podziałów i likwidacji spółek;
– reprezentacja w toku postępowań o wpis lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS;
– przygotowywanie wzorów oraz weryfikacja umów w obrocie gospodarczym;
– przygotowywanie zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia;
– sporządzanie projektów uchwał organów spółek
– reprezentowanie na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach;
– negocjacje umów, w tym umów nabycia nieruchomości;
– opracowywanie regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną;