Tax consultancy and accounting

USŁUGI

Outsourcing of accounting, payroll and HR services

Outsourcing usług księgowych polega na zleceniu firmie zewnętrznej kompleksowej obsługi księgowej. Dzięki temu firma zlecająca księgowość profesjonalistom, ma czas i możliwość skoncentrowania się na zasadniczym profilu działalności swojej firmy.

Księgi Rachunkowe

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych w ramach swojej działalności świadczy następujące usługi księgowe:
• Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz standardami
międzynarodowymi ( MSR/MSSF) z uwzględnieniem standardów grupy łącznie z pełnym doradztwem podatkowym i prawnym. W tym przypadku pełnimy funkcję Głównego księgowego, księgowego, Doradcy podatkowego oraz Radcy prawnego.

• Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz standardami
międzynarodowymi ( MSR/MSSF) z uwzględnieniem standardów grupy, w tym m.in.:
1. sporządzanie i wdrożenie we współpracy z Klientem polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont;
2. ocenę w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dowodów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich
zakwalifikowania i ujęcia w księgach;
3. sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
fizycznych; sporządzanie rocznych zeznań podatkowych;
4. sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT;
5. reprezentowanie Klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
6. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych;
7. przygotowanie analiz finansowych i biznesplanów dla celów zarządczych, kredytowych;
8. doradztwo i konsultacje księgowe;

• Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W tym przypadku pełnimy funkcje nadzorcze nad prawidłowością
prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych oraz służymy pomocą służbom księgowym Klienta.
• Wycinkowe prowadzenie części ksiąg rachunkowych według ustaleń z Klientem. W tym przypadku pełnimy funkcję
księgowego w ustalonym zakresie.
• Przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych mający na celu wykrycie błędów;
wskazanie sposobów ich wyeliminowania.

Księga Przychodów i Rozchodów
W ramach stałej współpracy, proponujemy kompleksowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, w tym m.in.:
• wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów na podstawie otrzymanych od Klienta dowodów księgowych;
• prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług;
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i wyposażenia ;
• sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
sporządzanie rocznych zeznań podatkowych;
• sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT;
• reprezentowanie Klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
• sporządzanie okresowych raportów finansowych dla celów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami
informacyjnymi Klienta;
• wyprowadzanie zaległości podatkowych;
• przygotowanie dokumentów finansowych do Banków i innych instytucji finansowych, wymaganych przy weryfikacji
zdolności kredytowej.

Ryczałt, Karta Podatkowa
Proponujemy kompleksowe prowadzenie rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Kadry i płace
Prowadzenie kompleksowej lub wycinkowej obsługi w zakresie kadr i płac, w tym m.in.:
• prowadzenie akt osobowych pracowników;
• prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, w tym: czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń;
• sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych;
• prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie;
• sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;
• reprezentowanie Klienta podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych (PIP, ZUS, US);
• doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.