Tax consultancy and accounting

USŁUGI

Transfer prices

Ceny transferowe to ważny temat w działalności przedsiębiorstwa. W ramach współpracy z klientami analizujemy działalność firmy w ramach powiązań kapitałowych pod kątem obowiązków podatkowych, a następnie sporządzamy dokumentacje cen transferowych, bądź też sprawdzamy i poprawiamy już istniejące dokumentacje. Oferujemy również pomóc w opracowaniu długoletnich programów i planów, związanych z rozliczeniami z podmiotami powiązanymi.

Pamiętajmy, że najskuteczniejszym narzędziem pozwalającym zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami kontroli jest sporządzenie prawidłowej dokumentacji cen transferowych. Obowiązek jej sporządzenia ciąży na wielu podatnikach od wielu lat. Jednak z uwagi na brak konkretnego terminu dla jej sporządzenia, większość podmiotów nie sporządzała tego dokumentu na bieżąco. Do 2017 roku podatnicy mieli obowiązek przedstawić dokumentację na wezwanie organu podatkowego w terminie 7 dni od wezwania. Obecnie dokumentację należy sporządzić nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Ponadto, podatnicy mają obowiązek złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej za brak przedstawienia tej informacji. Oczywistym wydaje się być, że w przypadku braku takiego oświadczenia organy podatkowe będą chciały wszcząć kontrolę w tym zakresie, stąd też – dla bezpieczeństwa firmy i osób nią zarządzających – dokumentację należy sporządzić w terminie określonym w ustawie.

Warto też wspomnieć, że nie każdy dokument zostanie uznany za prawidłową dokumentację cen transferowych, i że będzie dostatecznie chronił podatnika. Ustawodawca określił jedynie ogólne ramy co do treści, jakie dokumentacja powinna zawierać – nie został jednak przedstawiony określony wzór dokumentacji. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że musi ona zostać sporządzona rzetelnie oraz w pełni oddawać przebieg transakcji. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że o skuteczności ochrony dokumentacji cen transferowych będzie decydować jej jakość i rzetelność sporządzenia, nie zaś sam fakt dysponowania dokumentacją dla kwestionowanej przez fiskusa transakcji.