Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Monitoring finansowy i raportowanie

Monitoring finansowy obejmuje usługi zarówno z zakresu audytu, jak i usług poświadczających. Obok podatków to nasze kluczowe kompetencje.

Nasz zespół w ramach współpracy z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych świadczy usługę rewizji finansowej.


Oferujemy: 

 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według PSR, MSR/MSSF;
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • audyt prawidłowości wydatkowania środków pomocowych UE;
 • audyty zewnętrzne na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę; 
 • usługi poświadczające:
  – badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  – badanie przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego,
  – badania sprawozdań założycieli spółek komandytowo-akcyjnych,
  – wycena akcji spółek do oferty publicznej,
  – badanie planów przekształcania spółek,
  – badanie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach,
  – badanie sprawozdań wyborczych,
  – usługi związane z pierwszą publiczną ofertą (IPO), m.in.:

  • badanie historycznych jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości lub MSSF, 
  • badanie prognoz finansowych i ich podstaw,
  • badanie danych finansowych pro forma.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – AUDYT Sp. z o.o.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – AUDYT Sp. z o.o. jest firmą audytorską, częścią Grupy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. ISP –AUDYT jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2558 na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Na potrzeby rynku lokalnego został utworzony przez ISP – AUDYT Krakowski Zespół Biegłych Rewidentów, który pracuje pod kierownictwem Marka Kwinty – biegłego rewidenta (nr 10389), doradcy podatkowego (nr 4138).