Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Outsourcing usług księgowych, płacowych i kadrowych

Prowadzimy kompleksową obsługę księgową w ramach outsourcingu. Dzięki temu firma zlecająca księgowość profesjonalistom ma czas i możliwość skoncentrowania się na zasadniczym profilu działalności swojej firmy.

Księgi rachunkowe

Świadczymy następujące usługi księgowe:

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi (MSR/MSSF) z uwzględnieniem standardów grupy, łącznie z pełnym doradztwem podatkowym i prawnym – w tym przypadku pełnimy funkcję głównego księgowego, księgowego, doradcy podatkowego oraz radcy prawnego; 
 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi (MSR/MSSF) z uwzględnieniem standardów grupy, w tym m.in.:
 • sporządzanie i wdrożenie we współpracy z klientem polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
 • ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dowodów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania i ujęcia w księgach,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej/kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, fizycznych; sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, 
 • sporządzanie i składanie do US miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT, 
 • reprezentowanie klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, 
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych, 
 • przygotowanie analiz finansowych i biznesplanów dla celów zarządczych, kredytowych, 
 • doradztwo i konsultacje księgowe;

 

 

 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych – w tym przypadku pełnimy funkcje nadzorcze nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych oraz służymy pomocą służbom księgowym klienta;
 • wycinkowe prowadzenie części ksiąg rachunkowych według ustaleń z klientem – w tym przypadku pełnimy funkcję księgowego w ustalonym zakresie;
 • przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych mające na celu wykrycie błędów, wskazanie sposobów ich wyeliminowania.

Księga przychodów i rozchodów
W ramach stałej współpracy proponujemy kompleksowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, w tym m.in.:

 • wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów na podstawie otrzymanych od klienta dowodów księgowych;
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i wyposażenia;
  • sporządzanie kalkulacji miesięcznej/kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych; 
  • sporządzanie i składanie do US miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT; 
  • reprezentowanie klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem; 
  • sporządzanie okresowych raportów finansowych dla celów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami informacyjnymi klienta; 
  • wyprowadzanie zaległości podatkowych;
  • przygotowanie dokumentów finansowych do banków i innych instytucji finansowych, wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej.

Ryczałt, karta podatkowa

Proponujemy kompleksowe prowadzenie rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Kadry i płace

Obsługujemy kompleksowo lub wycinkowo firmy w zakresie kadr i płac, w tym m.in.:

 • prowadzimy akta osobowe pracowników,
 • prowadzimy wymaganą prawem ewidencję pracowniczą, w tym czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń,
 • sporządzamy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy i inne niezbędne dokumenty pracownicze,
 • prowadzimy rozliczenia dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z pełną dokumentacją w tym zakresie,
 • sporządzamy raporty i zestawienia kadrowe,
 • reprezentujemy klienta podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych (PIP, ZUS, US),
 • doradzamy w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.