Outsourcing usług księgowych, płacowych i kadrowych

Outsourcing usług księgowych, płacowych i kadrowych

Outsourcing usług księgowych polega na zleceniu firmie zewnętrznej kompleksowej obsługi księgowej. Dzięki temu firma zlecająca księgowość profesjonalistom, ma czas i możliwość skoncentrowania się na zasadniczym profilu działalności swojej firmy.

Księgi Rachunkowe

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych w ramach swojej działalności świadczy następujące usługi księgowe:
• Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz standardami
międzynarodowymi ( MSR/MSSF) z uwzględnieniem standardów grupy łącznie z pełnym doradztwem podatkowym i prawnym. W tym przypadku pełnimy funkcję Głównego księgowego, księgowego, Doradcy podatkowego oraz Radcy prawnego.

• Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz standardami
międzynarodowymi ( MSR/MSSF) z uwzględnieniem standardów grupy, w tym m.in.:
1. sporządzanie i wdrożenie we współpracy z Klientem polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont;
2. ocenę w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dowodów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich
zakwalifikowania i ujęcia w księgach;
3. sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
fizycznych; sporządzanie rocznych zeznań podatkowych;
4. sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT;
5. reprezentowanie Klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
6. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych;
7. przygotowanie analiz finansowych i biznesplanów dla celów zarządczych, kredytowych;
8. doradztwo i konsultacje księgowe;

• Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W tym przypadku pełnimy funkcje nadzorcze nad prawidłowością
prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych oraz służymy pomocą służbom księgowym Klienta.
• Wycinkowe prowadzenie części ksiąg rachunkowych według ustaleń z Klientem. W tym przypadku pełnimy funkcję
księgowego w ustalonym zakresie.
• Przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych mający na celu wykrycie błędów;
wskazanie sposobów ich wyeliminowania.

Księga Przychodów i Rozchodów
W ramach stałej współpracy, proponujemy kompleksowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, w tym m.in.:
• wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów na podstawie otrzymanych od Klienta dowodów księgowych;
• prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu (rejestrów) VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług;
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i wyposażenia ;
• sporządzanie kalkulacji miesięcznej / kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
sporządzanie rocznych zeznań podatkowych;
• sporządzanie i składanie do US miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT;
• reprezentowanie Klienta przed US zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
• sporządzanie okresowych raportów finansowych dla celów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami
informacyjnymi Klienta;
• wyprowadzanie zaległości podatkowych;
• przygotowanie dokumentów finansowych do Banków i innych instytucji finansowych, wymaganych przy weryfikacji
zdolności kredytowej.

Ryczałt, Karta Podatkowa
Proponujemy kompleksowe prowadzenie rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Kadry i płace
Prowadzenie kompleksowej lub wycinkowej obsługi w zakresie kadr i płac, w tym m.in.:
• prowadzenie akt osobowych pracowników;
• prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, w tym: czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń;
• sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych;
• prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie;
• sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;
• reprezentowanie Klienta podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych (PIP, ZUS, US);
• doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Bądźmy w kontakcie:

Outsourcing usług księgowych, płacowych i kadrowych

Marek Kwinta

Prezes Zarządu, Biegły rewident, doradca podatkowy
T: +48 12 422 42 55
m.kwinta@misp-modzelewski.pl
ISP-AUDYT https://isp-audyt.pl/