Tax consultancy and accounting

NOWOŚĆ! Tarcza PFR – potwierdzenie pełnomocnictw przesunięte do 31 stycznia 2021 (en translation)

20-01-2021

Przypominamy, że obowiązkiem beneficjenta programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program”) jest dostarczenie do 31 stycznia 2021 r. dokumentów potwierdzających, że wszystkie osoby, które składały w imieniu beneficjenta wnioski o udzielenie subwencji finansowej (w tym podpisywały umowę subwencji finansowej), a także składały odwołania, były uprawnione lub umocowane do reprezentowania beneficjenta (obowiązek ten nie dotyczy wniosków o udzielenie subwencji lub odwołań, w wyniku których nie zostało udzielone wsparcie finansowe). Termin ten został w ostatniej chwili przesunięty z 31 grudnia na 31 stycznia. 

Bank, za pośrednictwem którego wnioskowali Państwo o subwencję finansową, nie później niż do 30 listopada 2020 r. przedstawi informacje o postaci w jakiej należy dostarczyć ww. dokumenty.

W zależności m.in. od tego kto w imieniu beneficjenta złożył wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie/zawarł umowę subwencji finansowej – konieczne będzie dostarczenie do banku, za pośrednictwem którego zawarta została umowa subwencji finansowej, jednego z niżej wskazanych pakietu dokumentów.

  1. W sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę upoważnioną do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta (np. członka zarządu spółki kapitałowej uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji albo osobę prowadzącą jednoosobową działalność działającą bezpośrednio we własnym imieniu), konieczne jest przedłożenie:a)  informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie do jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta;albob)  wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek o udzielenie subwencji finansowej/odwołanie do jednoosobowego działania w imieniu beneficjenta.
  2. W sytuacji, gdy umowa subwencji finansowej została zawarta/odwołania zostały złożone przez osobę, która nie była upoważniona do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta (np. księgową posiadającą dostęp do bankowości elektronicznej, jednego z członków zarządu spółki kapitałowej uprawnionego do łącznej reprezentacji, jednego ze wspólników spółki cywilnej), konieczne jest przedłożenie:
  • pełnomocnictwa udzielonego każdej osobie, która złożyła oświadczenia w bankowości internetowej na etapie zawierania umowy subwencji finansowej/składania odwołań przez osobę/osoby umocowane do działania w imieniu beneficjenta (pełnomocnictwo powinno zostać udzielone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej/odwołania) wraz z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu/pełnemu zKrajowego Rejestru Sądowego albo wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w których ujawnione zostały dane osób upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa;

albo

  • oświadczenia retrospektywnego, na podstawie którego beneficjent potwierdza zawarcie umowy subwencji finansowej (w tym złożenie odwołań) podpisanego przez osobę/osoby umocowane do działania w imieniu beneficjenta wraz z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu zKrajowego Rejestru Sądowego albo wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w których ujawnione zostały dane osób upoważnionych do podpisania oświadczenia.

Dodatkowe uwagi

  1. Co do zasady, dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać złożone w formie papierowej lub elektronicznej z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
  2. W zakresie pełnomocnictwa oraz oświadczenia wymagane są formy szczególne, tj.: (i) w stosunku do formy pisemnej – forma z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz (ii) w stosunku do formy elektronicznej – forma z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Szczegóły w tym zakresie powinny zostać ustalone bezpośrednio z Państwa bankiem.
  3. W przypadku spółek cywilnych pełnomocnictwo oraz oświadczenie musi zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.
  4. Wzór pełnomocnictwa oraz oświadczenia został przez PFR zamieszczony na stronie internetowej.

Informujemy, że bank, do którego dostarczają Państwo dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo, również przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w I kwartale 2021 r. W związku z tym prosimy o niekierowanie do banków żądań w zakresie niezwłocznego potwierdzenia poprawności złożonych dokumentów.

Wzór Pełnomocnictwa – Wzór_pe_nomocnictwa_TF_MSP_20200916

Wzór Oświadczenia – Wzór_o_wiadczenia_TF_MSP_20200916