Tax consultancy and accounting

Oferta przygotowania wewnętrznej instrukcji ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej

20-01-2021

W związku z wprowadzanymi do ustawy o podatku od towarów i usług regulacjami modyfikującymi system ewidencjonowania obrotu detalicznego, przedstawiamy Państwu wariantową ofertę sporządzenia wewnętrznej instrukcji ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej.

 

Przypominamy, że w latach 2018-2019 w życie wszedł zestaw aktów prawnych regulujących funkcjonowanie u podatników kas fiskalnych – tym samym, podstawowy element działalności większości podmiotów gospodarczych uległ znacznym modyfikacjom, zaś niezastosowanie się do obowiązków ewidencyjnych obarczone zostało szeregiem sankcji.

Podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinien przede wszystkim prowadzić ewidencję dokonywanej na ich rzecz sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – każda transakcja objęta obowiązkiem powinna zostać ujęta na kasie w odpowiednim momencie, zaś klientowi powinien zostać wydany paragon. Obecnie Ustawodawca ogranicza także możliwość wystawiania faktur do paragonu dla podatników – jeżeli do paragonu bez NIP wystawiona zostanie faktura dla podatnika, sprzedawca poniesie dotkliwą sankcję finansową. Zaznaczyć należy też, że każde urządzenie fiskalne powinno podlegać obowiązkowym przeglądom technicznym, dokonywanym przez właściwy serwis – nieserwisowanie kas również będzie karane finansowo.

Wśród sankcji, jakie aktualna ustawa przewiduje za naruszenie obowiązków związanych z ewidencjonowaniem, wymienić można kary pieniężne oraz dodatkowe zobowiązania podatkowe, sięgające od 30 do nawet 100% należnego podatku. Oprócz tego podatnik łamiący przepisy będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej.

 

Naruszenie nowych regulacji w praktyce będzie wynikać często z niewiedzy dotyczącej zasad ewidencjonowania sprzedaży na kasie oraz nieznajomości dobrych praktyk podatkowych, których stosowanie minimalizuje ryzyko fiskalne związane z używaniem kasy. W obecnym stanie prawnym nie tylko przedsiębiorca, ale również jego pracownicy obsługujący klientów detalicznych muszą być bowiem świadomi kiedy i w jakim momencie należy ewidencjonować sprzedaż na kasie, kiedy klientowi należy wydać paragon, jak postąpić w przypadku pomyłki w ewidencji, jak w ramach ewidencji rozwiązać problem zwrotu lub reklamacji świadczenia, a także jakiej treści fakturę można wystawić klientowi „do paragonu”.

 

Z uwagi na zwiększenie przez ustawodawcę zakresu obowiązków, obostrzeń oraz sankcji związanych z procesem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, zasadnym wydaje się opracowanie i stosowanie w Państwa przedsiębiorstwie wewnętrznej instrukcji ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej, pozwalającej na usystematyzowanie w praktyce biznesowej obszarów procesu związanych z ryzykiem podatkowym.

 

W związku z powyższym proponujemy pomoc w następujących wariantach:

  • przygotowanie dokumentu instrukcji (dokument stanowi uniwersalną wersje dla każdego potencjalnego zainteresowanego, który należy samodzielnie dostosować do swoich potrzeb) 
  • przygotowanie instrukcji dostosowanej do Państwa potrzeb oraz specyfiki Państwa działalności w oparciu o odpowiedzi na przesłaną ankietę 
  • przygotowanie instrukcji dostosowanej do Państwa potrzeb oraz specyfiki Państwa działalności w oparciu o odpowiedzi na przesłaną ankietę wraz ze spotkaniem szkoleniowo-wdrożeniowym dla Państwa pracowników (ok 4 godzin) 

W przypadku zainteresowania którymś z wariantów przygotujemy projekt umowy w tym zakresie.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Panią Justyną Zając-Wysocką pod numerem tel. 606 609 883 albo poprzez  e-mail: j.zajac-wysocka@misp-modzelewski.pl