Tax consultancy and accounting

Spółki komandytowe opodatkowane CIT – poradnik cz. 2 (en translation)

20-01-2021

Poniżej prezentujemy kolejne ważne informacje odnośnie zmian od 1.1.2021 dotyczących opodatkowania CIT spółek komandytowych.

 1. Niewpłacone zyski z lat ubiegłych (do 31.12.2021 albo po decyzji o przesunięciu do końca kwietnia 2021 r.) wypracowane w spółce nie będą podwójnie opodatkowane. Nie ma znaczenie kiedy fizycznie zostaną one wypłacone wspólnikom, kiedy zostanie podjęta uchwała o takiej wypłacie: czy będzie to przed czy po 1.1.2021 1.05.2021.   
 2. Nadal można będzie wypłacać zaliczki wspólnikom –  ale po staniu się podatnikiem CIT przez spółkę komandytową takie zaliczki będą opodatkowane 19%  podatkiem u wspólników (dla komplementariusza na zasadzie analogii jak w spółce komandytowo akcyjnej będzie możliwe zastosowanie odliczenia ale dopiero po zamknięciu roku po złożeniu CIT -8 do tego momentu takie zaliczki de facto będę opodatkowane 19 %).   Uwaga! nie jasne w jakim momencie takie zaliczki są przychodem czy już momencie wypłaty: kasowo, czy w inny momencie.
 3. Komandytariusze mogą korzystać ze zwolnienia częściowego z podwójnego opodatkowania – przepisy zwalniają  50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem ale pod pewnymi warunkami a mianowicie komandytariusz:
  • nie może posiadać bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
  • nie może być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej
  • nie może być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej.

    === niestety w polskich realiach większość spółek działa w takich relacjach powiązań więc znaczenie tego zwolnienia będzie znikome, poza spółkami gdzie wspólnikami są tylko osoby fizyczne; UWAGA ! zmiana w składzie osobowym takiej  spółki w odpowiednim momencie daje szansę na takie zwolnienie ===

 4. Na ten moment nie jest jasne co ze stratą lat ubiegłych i jak powinna być rozliczona – jest ona co do zasady rozliczana przez wspólnika w źródle przychodów.